ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De maatschap Den Besten Advocaten stelt zich ten doel om de Advocatenpraktijk en de Mediationpraktijk uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin. De maatschap Den Besten Advocaten is een kostenmaatschap.

2. De werkzaamheden van Den Besten Advocaten worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht. De advocaten van Den Besten Advocaten oefenen ieder zelfstandig de praktijk uit, doch uitsluitend onder de naam van Den Besten Advocaten. Indien de overeenkomst van opdracht die u sluit met Den Besten Advocaten wordt uitgevoerd door:
– mr. H. den Besten, dan contracteert u met Advocatenkantoor Den Besten B.V.
– mr. M. Ras, dan contracteert u met Ras Advocatuur & EOS Mediation.
– mr. P. de Haan, dan contracteert u met De Haan Advocatuur.
– mr. J.B. de Jong, dan contracteert u met Jasper de Jong Advocatuur.
– mr. P. Bosma, dan contracteert u met P. Bosma Advocatuur.

3. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Den Besten Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Den Besten Advocaten aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid eveneens beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Den Besten Advocaten gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

4. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Den Besten Advocaten gegeven opdrachten de bevoegdheid van Den Besten Advocaten in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die cliënten te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Den Besten Advocaten voor tekortkomingen van deze ingeschakelde hulppersonen is uitgesloten.

5. De onder 3 weergegeven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht wordt geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

6. Opdrachten worden uitsluitend door Den Besten Advocaten uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen.

7. Niet alleen Den Besten Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten en medewerkers/stagiaires van Den Besten Advocaten met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij niet langer meer werkzaam zijn voor Den Besten Advocaten.

8. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolg-opdrachten van cliënten. Tevens is op alle opdrachten van toepassing de Klachten- en Geschillenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten, en de Geschillenregeling Advocatuur. Den Besten Advocaten heeft een interne klachtenregeling, die eerst dient te worden benut. Ingeval van een klacht dient de opdrachtgever dan wel een andere (rechts)persoon, deze allereerst schriftelijk voor te leggen aan de klachtenfunctionaris van Den Besten Advocaten.

9. Zodra opdrachtgever in verzuim is met tijdige en/of gehele betaling van een declaratie zijn de wettelijke (handels-)rente en buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Incassokosten verschuldigd.

10. Op de rechtsverhouding tussen Den Besten Advocaten en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Den Besten Advocaten en haar opdrachtgever, voortvloeiende uit of verband houdende met de in deze Algemene Voorwaarden genoemde Overeenkomst van Opdracht, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.