Het arbeidsrecht regelt in Nederland de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit kan zowel individueel zijn als collectief. Iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft, heeft te maken met het arbeidsrecht. Ook daarbuiten kun je te maken krijgen met het arbeidsrecht, bijvoorbeeld wanneer je werkzaam bent als ambtenaar of werkt op basis van een uitzendovereenkomst.

De belangrijkste onderwerpen in het arbeidsrecht zijn:

  • wanneer komt een arbeidsovereenkomst tot stand (inclusief het rechtsvermoeden na 3 maanden wekelijkse arbeid of tenminste 20 uur arbeid per maand)
  • wanneer is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd (de flexwet)
  • wanneer geldt een proeftijd
  • wat zijn de verplichtingen van werkgever en werknemer (goed werknemer- en werkgeverschap)
  • de loonbetalingsverplichtingen van de werkgever
  • de loondoorbetalingsverplichtingen gedurende 104 weken tijdens ziekte en de reintegratieverplichtingen van de werknemer
  • verlof
  • gelijke behandeling
  • hoe eindigt de arbeidsovereenkomst (van rechtswege door verstrijken van de termijn, opzegverboden, dringende reden, onverwijld opzeggen (ontslag op staande voet), opzegtermijn, ontbinding op verzoek van werknemer/werkgever aan de kantonrechter, schadevergoeding (kantonrechtersformule, ontslagvergunning UWV WERKbedrijf, collectief ontslag)

Lees meer

We kunnen u adviseren en eventueel verder helpen bij kwesties binnen het arbeidsrecht.